Ngoai trng Xin-ga-po kêu goi bao vê chu nghia a phng va nguyên tc thng mai t do

AG平台赞助活动

2018-10-19

NgoaitrngXin-ga-pokêugoibaovêchunghiaaphngvanguyêntcthngmaitdoMinht:2018-09-3019:04:01Slnxem:Ngungc:CRITheoTanHoaxa:Ngay29/9,khiphatbiêutaiphiênthaoluanchungcuaaihingLiênHpQuckhoa73,NgoaitrngXin-ga-poVi-vi-ankêugoibaovêchunghiaaphngvanguyêntcthngmaitdo,nhanmanhtrattquctêdatrênquytchêêt,cacnctuanthuquytcahinhthanhkhngnhngliênquanênninhtoancauvaquanlytoancau,maconhê,axuathiênkhunghoangtinnhiêmivichunghiaaphngvaccauaphng,moinginghingchunghiaaphngliêucoconhiêuquavêmtthngmai,anninhhocgiaiquyêêgiingtrcthachthctrêndiênrng,xuyênbiêngii,hptacgiacacnccangquantronghn,chunghiaaphngcanctngcng,chkhngphaibiboi.。